Sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng (P4)

(09/03/2016 8:18:59 AM) 10 công ty đã xác định 6 lĩnh vực then chốt mà chúng tôi cho rằng Sáng kiến có thể góp phần đáng kể để đạt mục tiêu vì một xã hội bền vững hơn, đồng thời thu được những lợi ích về môi trường và xã hội quan trọng thông qua hợp tác.

6 lĩnh vực đó là bảo vệ khí hậu; Nhiên liệu và nguyên liệu thô; Sức khỏe và an toàn cho người lao động; Giảm lượng khí thải; Những tác động tới địa phương; và Các quy trình hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

Những lĩnh vực này tạo cơ sở cho Chương trình Hành động, trong đó đặt ra kế hoạch triển khai Sáng kiến. Lĩnh vực thứ 6 tập trung vào các quy trình hoạt động nội bộ của doanh nghiệp xuyên suốt 5 lĩnh vực trên thông qua hệ thống quản lý hiệu quả, vận động sự tham gia của các bên liên quan và thực hiện chế độ báo cáo. Mỗi lĩnh vực nêu trên sẽ được triển khai bằng cả các dự án chung và hoạt động riêng của từng công ty.Với các dự án chung: Một số công ty sẽ cùng làm việc với một dự án cụ thể, thường là có sự tham gia của các bên liên quan, chẳng hạn như xây dựng các tài liệu hướng dẫn. Việc tham gia vào các dự án này là tự nguyện.

Với hoạt động riêng: Các công ty sẽ tự mình thực hiện một cách độc lập. Chẳng hạn, hoạt động đó có thể bao gồm việc áp dụng các hướng dẫn đã được các dự án chung xây dựng để giúp các công ty tính toán chỉ tiêu và và báo cáo hoạt động.

Mặc dù các hoạt động chung nằm ở trung tâm của chương trình làm việc, từng công ty sẽ chịu trách nhiệm riêng trong việc thực hiện cam kết của mình.

Ở các công ty khác nhau thì chi tiết của chiến lược, phân bổ thời gian và chế độ báo cáo cũng khác nhau, do khác biệt về hệ thống kinh doanh, điều kiện văn hóa và xã hội. Tất nhiên, các công ty phải có trách nhiệm bảo đảm rằng mọi hành động của họ đều tuân thủ các quy định pháp luật địa phương.

Đến nay, việc vận động này đã cho thấy thực tế rõ ràng rằng ngành xi măng không thể vận hành tách rời những vấn đề này. Vì vậy, một trong những nguyên tắc trung tâm của Sáng kiến là vận động bên thứ ba tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Như đã nêu trong Chương trình Hành động, rất nhiều dự án chung sẽ được tạo điều kiện cho các bên hữu quan như Công đoàn, các tổ chức phi chính phủ và đại diện Chính phủ tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn và nghị định thư cho toàn ngành. Từng công ty sẽ chịu trách nhiệm về việc vận động bên thứ ba cùng thực hiện các hoạt động riêng lẻ của mình.

Nguồn: http://ximang.vn/nang-suat-xanh/bao-ve-moi-truong/sang-kien-phat-trien-ben-vung-nganh-cong-nghiep-xi-mang-p4–8203.htm


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm