Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn
– Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp
– Điều phối nguồn nguyên vật liệu
– Phát triển các thương hiệu mạnh

Sứ mệnh
– Biến đổi mọi nguồn tài nguyên thành các sản phẩm tốt nhất cho cuộc sống

Giá trị cốt lõi
– Tôn trọng con người – đề cao tính chuyên nghiệp – phát triển bền vững


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm